KVKK Kapsamında bilgilendirme

Son güncellenme : 24.03.2021

KVKK Kapsamında Bilgilendirme

Bu bilgilendirme; üyelik sözleşmesi, servis kullanım sözleşmesi, web sitesi sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçasıdır

Doğru Nokta Bilişim olarak; bunlarla sınırlı kalmamak üzere üyelerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, iş ortaklarımız, hizmet sağlayılarımız, hizmet sağladıklarımız,  tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil olmak üzere gerçek kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ile verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması amacımızdır.

Kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetler, özel hayatın gizliliğinin korunması, şahsi bilgilerin gizliliği, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürülmektedir.

Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere işlenen tüm kişisel veriler bu Politika'nın kapsamındadır.

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir. Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

Kişiselerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri açık rıza beyanınız olmadan işlenmemektedir.

 

Açık rızanın aranmadığı haller;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

durumlarında kişisel verilerin işlenmesinde açık rıza aranmamaktadır.

 

Veri işleme kapsamında sorumluluk;

1. Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken; Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler, İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi, Kanundan doğan haklar, hususlarında verisi işlenen kişi ("İlgili Kişi")'yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

2. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; Kişisel verileriniz mevcut hukuka ve dürüstlük ilkelerine sağdık kalınarak işlenmektedir.

3. Doğru ve gerektiğinde güncel olma; İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme gerekli adımları atıp, İlgili kişi'ye de mevcut verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için olanak sunulmaktadır.

4. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; Kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışında faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlar dahilinde işlenmektedir.

5. İişlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileriniz işlenmekte veya işlememiz gerektiğinde konuyla ilgili açık rıza beyanı talep etmekteyiz.

6. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme; Sektörümüzdeki birçok düzenleme gereği kişisel verilerin saklanması zorunlu tutulmuştur. Bu nedenle saklanması gerekli ya da zorunlu olan süre boyunca kişisel verileriniz saklanmaktadır. Mevzuatta belirtilen saklama süresi sona erdiğinde veya açıklanmış olan işleme amacı ortadan kalktığında işlenen kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Veri işleme amaç ve kapsamları;

1. Ticari faaliyetlerimizi sürdürmek

2. Destek hizmetleri sağlamak

3. Müşterilerimizin / ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını ve tercihlerini tespit etmek

4. İlgili mevzuatlarca zorunlu kılınan ve gereken yükümlülüklerimizi yerine getirmek

5. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayanlarımız ile irtibat sağlamak

6. Kampanya, duyuru ve pazarlama amaçlı ekranlar, SMS, E-posta gibi platformalarla bilgilendirmeler sunmak

7. Yasal raporlamalar yapmak

8. Fatura düzenlemek ve ilgili kişye iletmek

9. Ürün veya hizmet sağlanması sonrası nakliye, servis, destek gibi hizmetleri sunmak

10. Ürün veya hizmetlere ilişkin periyodik gelişmeleri takip etmek, hatırlatmalarda bulunmak, hizmetin devamını sağlamak

 

Veri işleme araç ve aracıları;

1. Çerezler; İnternet sitemiz, mobil uygulamamız üzerinden ziyaret, müşteri girişi, tercihlerin hatırlanması gibi sebepler ile verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. 

2. Formlar; İnternet sitemiz, mobil uygulamamız, basılı kağıtlar ile bilgi kayıt etme veya güncelleme, yetki tanımlama veya geri çekme, hizmet tanımlama veya kaldırma işlemleri gereçekleştirilmekte ve veriler işlenmektedir.

3. Faturalandırma; süreci yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında ad soyad, TC no, telefon, eposta adresi, fatura adresi, teslimat adresi ile birlikte dekont veya ödemeye ilişkin bilgiler, sipariş numaraları gibi bilgiler işlenmektedir.

4. Dijital haberleşme araçları; Gönderilen eposta, sms veya sesli aramaların kayıtlarının tutularak, ilgili cevabın oluşturulması, hizmetin devamlılığı veya iyileştirilmesi için kayıt altına alınarak veriler işlenmektedir.

 

Verilerin aktarılması;

1. Satın alma, ödeme işlemleri; Ürün veya hizmet alımları için kredi kartı kullanılması durumunda: kart sahibi adı soyadı kart numarası, kart türü, son kullanma tarihi, cvv2 güvenlik kodu bilgileri işlemin gerçekleştirilebilmesi için satın alınan hizmet ya da ürünün bilgileri ile birlikte banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere ve kruumlara aktarılmaktadır.

2. Devir veya temsilci değişikliği; Ürün veya hizmetler ile ilgili yetkili kişinin değiştirilmesi, hizmet veren / sağlayan kişi veya kurumun değiştirilmesi durumlarında hizmetin devamlılığının sağlanması için gerekli olan veriler yeni temsilci, yetkili, sahip kişi veya kurumlara aktarılmaktadır. Alan adı hizmetinizin farklı bir sağlayıcı ya da hizmet sağlayıcıya taşınması, aktarılması vb... durumlarda alan adı kayıtlı bilgilerinin aktarılması hizmet devamlılığı için şarttır. Yeni kişi ya da kurum yurt içi ya da yurt dışı hizmet sağlayacı olabilir. Yurt dışı aktarım için rıza beyanı alınmaktadır.

3. Hukuki, adli yasal süreçler; Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, denetim kurumları, ve her nam altındaki yasal süreç dahilindeki yetkili kişi veya kurumlarla işlenen veriler aktarılmaktadır.

Kişisel veriler; Tedarikçilerimize, İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza, Hizmet sağlayıcılarımıza, Destek servislerine, Nakliye firmalarına, Kargo firmalarına, Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine, Ortaklarımıza, Bağımsız denetim firmalarına ilke ve kurallara uygun şekilde aktarılabilir.

 

İlgili kişi resmi talep ile;

Verilerinin işlenip işlenmediğini, hangi amaçlarla işlendiğini öğrenme,

Verilerinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise hangi kişi ya da kurumlara hangi amaçla aktarıldığını öğrenme,

Verilerin hatalı işlenmesi durumunda düzeltilmesini talep etme,

Verilerin işlenmesini gerekli kılan durumların ortadan kalkması halinde verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilesini talep etme

haklarına sahiptir.

İlgili kişi kişisel verileri ile ilgili talebini :

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı mah. 2929 sokak Gonca sitesi No:2/9 D:6 Çankaya - ANKARA adresine ıslak imzalı olarak

1) Ad, soyad ve imza,

2) T.C. kimlik numarası,

3) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

4) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,

içerir halde talep konusunu bireysel olarak iletebilir. Kendi adına yapılmayan talep başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yapılan başvurularda; başvurunun tarafımıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır. Gerekli durumlarda ek bilgi ve/veya ek belge talep edilebilecktir.

KVKK nda belirtilen durumlarla sınırlı kalmak koşulu ile başvurular gerekçesi ile reddedilebilir.

 

EK BİLGİLENDİRME (31.08.2020)

İlgili mevzuat gereği, müşteri ve potansiyel müşterilerimizle elektronik ortamda iletişime geçebilmemiz için "İleti Yönetim Sistemi A.Ş." (İYS) sistemlerine kayıt olmak ve elektronik ileti tercihlerinizi, kişisel verilerinizi ilgili kanıt dosyası ile birlikte (Islak imzalı kabul / ret formu, online form aktivite loglarınız, vb...) İYS ile paylaşmamız gerekmektedir. İYS Hizmet Sağlayıcı Aydınlatma Metninde belirtildiği üzere İYS’ye kayıt esnasında ve kaydın devamı süresince sağlanan kimlik, kurum veya iletişim bilgileri gibi bilgiler;

İYS’ye kayıtların gerçekleştirilmesi,

İYS’nin kanuni işlevinin yerine getirilmesi; bu kapsamda alıcılar ile Doğru Nokta Bilişim arasındaki iletişimin sağlanması, izin yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletilere ilişkin şikâyetlere dair tarafınızla iletişim kurulması,

İYS üzerinden katma değerli hizmetlerin sunulması,

İYS tarafından İYS’nin işlevleriyle ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi,

Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli arşivleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla İYS tarafından işlenebilecektir.

Verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım sebepleri İYS üzerinden sağlanmış olan bilgileriniz, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumları ve özel kuruluşlara ve iştiraklerimize aktarılabilecektir.

Verilerin toplandığı kanallar ve kanuni veri işleme sebepleri Kişisel verileriniz İYS kayıt esnasında elektronik ortamda e-posta, çevrim içi web arayüzleri ve fiziksel ortamda matbu formlar ve sağlanmış olan fiziksel dokümanlar üzerinden toplanabilmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5'inci maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi”, “sözleşmenin kurulması ve ifası” ile “veri sorumlusunun meşru menfaati” kanuni veri işleme şartlarına dayanılarak işlenebilecektir.

Veri sahibi hakları Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11'inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Kuruluşumuza iletebilirsiniz.


EK BİLGİLENDİRME (27.10.2020)

Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

 
EK BİLGİLENDİRME (01.03.2021)

"Doğru Nokta Bilişim ve Aracılık Hizmetleri" ticari ünvan ile verdiğimiz hizmetler dahilinde, "Kolay Yönet" ve "2dk" markaları adı altında çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu durumda tarfınıza yapılan elektronik bilgilendirmelerde aşağıdaki gönderici tanımlamaları kullanılacaktır. Bu tanımlar dışında kalan elektronik gönderilerde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır;

 1. ELEKTRONIK POSTA : dnbilisim.com, dnbilisim.com.tr, 2dk.site, 2dk.com.tr, kolayyonet.com, kolayyonet.com.tr
 2. SMS / MUTIMEDYA : DOGRU NOKTA, KOLAYYONET, 2DK, 08503028058,08503022790, 03122413573, 03122415414
 3. SESLİ ARAMA : 08503028058, 08503022790, 03122413573, 03122415414, 05452907333, 05442907333, 05462907333

 

 

 

Sözleşmeler ve ekleri

 1. Gizlilik bildirimi
 2. Mesafeli satış sözleşmesi
 3. Ön bilgilendirme
 4. Servis kullanım sözleşmesi
 5. Üyelik sözleşmesi
 6. KVKK Kapsamında bilgilendirme
 7. Web sitesi sözleşmesi
 8. Çerez Politikası